Śląskie Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Aktualności

Gliwice, 20 grudnia 2018r.

Informujemy, że dostępny jest najnowszy biuletyn "Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2016 roku".

Pobierz
Otwórz

Gliwice, 11 października 2018r.

Zaproszenie dla personelu medycznego (dla lekarzy, pielęgniarek, sekretarek medycznych) wypełniających karty nowotworowe MZ/N-1a.

Czytaj więcej...

Gliwice, 29 grudnia 2017r.

Informujemy, że dostępny jest najnowszy biuletyn "Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2015 roku".

Pobierz
Otwórz

Gliwice, 30 października 2017r.

Zaproszenie dla personelu medycznego (dla lekarzy, pielęgniarek, sekretarek medycznych) wypełniających karty nowotworowe.

Czytaj więcej...

Ogólna charakterystyka

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jednym z 16 populacyjnych rejestrów nowotworów w Polsce i funkcjonuje w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddziale w Gliwicach.

Cel i zadania Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Podstawowym celem działania rejestru nowotworów jest monitorowanie stanu zdrowia populacji województwa śląskiego pod kątem występowania chorób nowotworowych. Biorąc pod uwagę cel działalności rejestru, głównymi zadaniami są:

gromadzenie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z terenu województwa śląskiego

przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z terenu województwa śląskiego, w tym danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze statystyką publiczną

wymiana danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

analizy naukowe, statystyczne i medyczne

współpraca z innymi rejestrami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi

inne zadania wynikające z obowiązujących regulacji prawnych

Zespół

Marcin Motnyk

Kierownik

Elżbieta Czajkowska

Specjalista ds. statystyki

Marzena Polak

Starszy statystyk

Elżbieta Garmulewicz

Starszy statystyk

Barbara Włodarczyk-Marciniec

Starszy statystyk

Regulacje prawne

Kwestie związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów reguluje kilka aktów prawnych, wśród których do najważniejszych należą:

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia1

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw2

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów3

Ponadto funkcjonowanie rejestru nowotworów reguluje uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego (ramy czasowe obowiązywania to lata 2016-2025) pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych4 ”. Pierwotnym aktem prawnym stanowiącym o utworzeniu Krajowego Rejestru Nowotworów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 roku w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów5, które utraciło moc prawną wraz z wejściem w życie pod koniec 2015 roku Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych aktów prawnych6.


1Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. z 2011 roku nr 113 poz. 657. 2Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 roku poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 580, 652 i 832). 3Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1362. 4Monitor Polski, rok 2015, pozycja 1165. 5Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, Dz. U. z 2012 roku nr 0 poz. 1497. 6Do grupy aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rejestru ponadto należą: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439), Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 169), Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883),Formularz Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego(MZ-N1a).

Podstawowe Definicje

Populacja

zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie czasu (tutaj: województwa śląskiego lub powiatu). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osoby zameldowane na pobyt czasowy.

wiek osoby (w latach) liczony w chwili postawienia diagnozy nowotworu złośliwego.

liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie czasu. Na liczbę zachorowań (zgonów) ma wpływ zarówno wielkość opisywanej populacji jak i jej struktura wieku.

określa odsetek zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród nowotworów złośliwych ogółem.

Jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) na 100 tys. osób w danym roku.

jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku. Określa się go jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) w danej grupie wieku na 100 tys. osób. W biuletynach RŚRN analizowano współczynniki cząstkowe w 5-letnich grupach wieku począwszy od 0-4 do 85 lat i więcej (85+).

jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak w populacji standardowej (tutaj: „standardowej populacji świata"). Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyrażony na 100 tys. osób.

jest miarą ryzyka zachorowania osoby na dany nowotwór (grupę nowotworów) w okresie do 75 roku życia pod warunkiem, że dana osoba dożyje do końca tego okresu. Dodatkowo zakładamy, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w analizowanej populacji.

jest ilorazem liczby zgonów na nowotwór złośliwy (grupę nowotworów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym samym okresie czasu. Wskaźnik Zg/Zh jest zwykłe wyrażony w %. I tak, duże wartości wskaźnika Zg/Zh odnoszą się do nowotworów złośliwych źle rokujących, z krótkimi czasami przeżyć (np. nowotwór złośliwy płuca), podczas gdy małe wartości Zg/Zh opisują nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeżycia).

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

Śląskie Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice